Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden van Kickstart Angels Publishing;

Klant
De natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst;

Uitgeverij Kickstart Angels Publishing
Gevestigd Wolfstraat 160, 5701JK, Helmond. Ondernemer, zoals ingeschreven bij de KvK onder nummer 70605823, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst
De overeenkomst tussen Klant en Uitgeverij Kickstart Angels Publishing die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product bij Uitgeverij Kickstart Angels Publishing koopt;

Product
Een product dat op de Website aangeboden wordt door Kickstart Angels Publishing;

Privacy Statement
De privacyverklaring van Kickstart Angels Publishing, die te vinden is op de Website;

Website
De Website van Kickstart Angels Publishing, waarop het product wordt aangeboden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kickstart Angels Publishing op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.

2. Uitgeverij Kickstart Angels Publishing kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product niet meer bestellen.

3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Uitgeverij Kickstart Angels Publishing wijst deze van de hand.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Uitgeverij Kickstart Angels Publishing nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.

3. Uitgeverij Kickstart Angels Publishing is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4. Gebruik en beschikbaarheid van de Website

1. Uitgeverij Kickstart Angels Publishing garandeert niet dat (prijs)informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.

2. Tijdens het bestelproces kan de Klant gegevens opgeven. Wanneer de Klant gegevens opgeeft, staat hij er tegenover Uitgeverij Kickstart Angels Publishing voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.

3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn gegevens wordt gemaakt.

4. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat gegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Uitgeverij Kickstart Angels Publishing daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de gegevens.

5. Uitgeverij Kickstart Angels Publishing behoudt zich het recht voor de gegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.

Artikel 5. Prijs en betaling

1. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.

2. BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.

3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.

4. Als de Klant niet tijdig betaalt of Uitgeverij Kickstart Angels Publishing niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of Uitgeverij Kickstart Angels Publishing een nadere aanmaning stuurt.

5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door Uitgeverij Kickstart Angels Publishing gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

Artikel 6. Levering

1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

Artikel 7. Privacy

1. Bij het bezoeken van de Website, bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van gegevens worden (persoons)gegevens aan Uitgeverij Kickstart Angels Publishing verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de privacy statement van Uitgeverij Kickstart Angels Publishing en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

 Artikel 8. Bedenktijd en klachten

1. Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door Uitgeverij Kickstart Angels Publishing verstrekt en het geleverde Product terug te sturen naar Uitgeverij Kickstart Angels Publishing. De kosten van retourzending komen voor rekening van de Klant.

2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht het geleverde Product dat de Klant niet wil zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terug te sturen.

3. Ingeval van ontbinding zal Uitgeverij Kickstart Angels Publishing het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen. Uitgeverij Kickstart Angels Publishing is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.

4. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending door Uitgeverij Kickstart Angels Publishing terugbetaald.

5. Klachten over het Product kunt u sturen naar info@kickstartangels.com. Uitgeverij Kickstart Angels Publishing zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 9. Conformiteit

1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal Uitgeverij Kickstart Angels Publishing kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze van Uitgeverij Kickstart Angels Publishing het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van Uitgeverij Kickstart Angels Publishing gevergd kan worden, zal Uitgeverij Kickstart Angels Publishing het Product vervangen.

2. Indien Uitgeverij Kickstart Angels Publishing niet binnen een redelijke termijn het Product heeft hersteld is Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. Uitgeverij Kickstart Angels Publishing zal de redelijke kosten die deze derde partij ten aanzien van het herstel heeft gemaakt, vergoeden.

3. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Uitgeverij Kickstart Angels Publishing is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.

2. Voor zover Uitgeverij Kickstart Angels Publishing aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product.

Artikel 11. Diversen

1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.

2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Bent u een boekwinkel?

Voor boekwinkels en tussenhandelaren (business to business) gelden andere afspraken. Bel of mail ons voor meer informatie over het rechtstreeks inkopen van boeken bij Kickstart Angels Publishing.